Program përgatitor për
Maturën Shtetërore

Program përgatitor për
Maturën Shtetërore

Kurset e Maturës në Virtus ofrohen nga mësues me eksperiencë disavjeçare në përgatitjen e nxënësve për provimet e Maturës Shtetërore. Programi është i hartuar për t’ua bërë më të thjeshtë maturantëve përgatitjen dhe përmirësimin e njohurive si dhe arritjen e rezultateve sa më të kënaqshme në provimet e Maturës.

Lëndët që zhvillohen

Letërsi dhe Gjuhë Shqipe

Biologji

Kimi

Fondin e pyetjeve për provimin pranues të Mjekësisë

Anglisht

Matematikë

Fizikë

Ekonomi

Niveli i Vështirësisë:            I Avancuar

Numri total i seancave:      40

Numri i nxënësve:               1-5 nxënës

Kohëzgjatja e seancave:    90 minuta