Program plotësues

Të gjithë ata nxënës e studentë të grupmoshave 12-18 vjeç që ndiejnë nevojën për të thelluar njohuritë e tyre apo ndiejnë vështirësi në lëndë të caktuara si matematikë, kimi, biologji, fizikë, etj, Virtus do t’i ndihmojë të arrijnë rezultatet e dëshiruara.

Një program i dedikuar dhe përshtatur për të gjithë nxënësit të cilët hasin vështirësi në përvetësimin e njohurive në lëndët e shkencave ekzakte.

Lëndët që zhvillohen

Biologji

Kimi

Fizikë

Anglisht

Matematikë

Ekonomi

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Kohëzgjatja :                       1-2 vite

Numri total i seancave:     100-160

Numri i nxënësve               1-5 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Program plotësues

Të gjithë ata nxënës e studentë të grupmoshave 12-18 vjeç që ndiejnë nevojën për të thelluar njohuritë e tyre apo ndiejnë vështirësi në lëndë të caktuara si matematikë, kimi, biologji, fizikë, etj, Virtus do t’i ndihmojë të arrijnë rezultatet e dëshiruara.

Një program i dedikuar dhe përshtatur për të gjithë nxënësit të cilët hasin vështirësi në përvetësimin e njohurive në lëndët e shkencave ekzakte.

Lëndët që zhvillohen

Biologji

Kimi

Fizikë

Anglisht

Matematikë

Ekonomi

Niveli i Vështirësisë:          I Avancuar

Kohëzgjatja :                       1-2 vite

Numri total i seancave:     100-160

Numri i nxënësve               1-5 nxënës

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Praktikat e laboratorit

Për të gjithë nxënësit të cilët ndihen të sigurtë në njohuritë e tyre teorike, por nuk kanë të njëjtën siguri në vënien e këtyre njohurive në praktik, Virtus iu mundëson kryerjen e punëve laboratorike në lëndët shkencore kimi, biologji dhe fizikë. Nxënësit do të bëhen pjesë e kryerjes së eksperimenteve duke bërë matjet dhe duke i analizuar ato nën mbikqyrjen dhe kujdesin e pedagogut të lëndës.

Seanca në total:

Biologji :                                30

Fizikë:                                     24

Kimi:                                       30

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta

Praktikat e laboratorit

Për të gjithë nxënësit të cilët ndihen të sigurtë në njohuritë e tyre teorike, por nuk kanë të njëjtën siguri në vënien e këtyre njohurive në praktik, Virtus iu mundëson kryerjen e punëve laboratorike në lëndët shkencore kimi, biologji dhe fizikë. Nxënësit do të bëhen pjesë e kryerjes së eksperimenteve duke bërë matjet dhe duke i analizuar ato nën mbikqyrjen dhe kujdesin e pedagogut të lëndës.

Seanca në total:        

Biologji :                                30

Fizikë:                                     24

Kimi:                                       30

Kohëzgjatja e seancave    90 minuta